Borsa İstanbul: Grubun Yabancı Para Pozisyon Fazlası Bulunmamaktadır Borsa İstanbul: Grubun Yabancı Para Pozisyon Fazlası Bulunmamaktadır

İSTANBUL, (DHA)- BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamada,"Borsaİstanbul Grubu finansal tablolarınagöre Grubun veGrupşirketlerinin yabancı parapozisyonfazlası bulunmamaktadır" denildi.
Borsa İstanbul'dan yapılan basın açıklaması şöyle: "22 Ağustos 2018 tarihinde ulusal bir gazetede yayımlanan 'Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu' başlıklı haber üzerineaçıklama yapma gereği doğmuştur.
Borsa İstanbul Grubu, Borsa İstanbul A.
Ş.
ile bağlı ortaklıkları İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.
Ş.
veMerkeziKayıt KuruluşuA.
Ş.
olaraksermayepiyasasımevzuatıçerçevesindeülkemizsermaye piyasalarına hizmetetmektedir.
Sözkonusukurumlar,faaliyetleriniSermayePiyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdürmektedir.
Borsa İstanbul A.
Ş.
ve bağlıortaklıklarınınkurumsal internetsitelerinde kamuoyu ile de paylaşılan bağımsızdenetimden geçmişkonsolide finansaltablolarınagöre 2017,2016ve2015yılsonu itibarıyla ilişkili taraflara diğer finansal yükümlülükler dahil edilmediğinde sırasıyla;ABD doları cinsinden yükümlülüğü 653, 664 ve 617 milyon; varlığı 656, 666 ve 608 milyon, Avro cinsinden yükümlülüğü 436, 264 ve 248 milyon; varlığı ise 436, 265 ve 248 milyondur.
Borsa İstanbul Grubukonsolidefinansal tablolarında açıkçagörüldüğüüzereGrubunyabancıpara pozisyonu fazlası bulunmamakta olup, bahsi geçen yayın organında belirtildiği şekilde ilgili yıllarda kur farkı geliri oluşması söz konusu değildir.
Öte yandan, Borsa İstanbulGrubu'nunkonsolidebilançosundayeralandövizvarlık ve yükümlülüklerinbüyük kısmıBorsaİstanbul A.
Ş.
'nin bağlı ortaklığı Takasbank'ın faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
Faaliyetlerinibankacılık vesermayepiyasasımevzuatı kapsamındaBankacılık DüzenlemeveDenetlemeKurumu,SermayePiyasasıKuruluve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nındüzenlemevedenetiminetabiolarak sürdüren Takasbank'ın bilançosunun pasifinde görülen yabancı para yükümlülüklerin önemli bir bölümü Takasbank'a borsa aracı kurumları ve diğer üyelertarafından yatırılan yabancı para teminatlardan oluşmaktadır.
Alınan teminatlar Takasbank'ın bilançosunda yer almakla birlikte hesapsahiplerinin varlıklarıileTakasbank varlıkları ayrı olarak izlenmektedir.
Takasbank'a ilgilimevzuatvepiyasayönergeleriiletevdiedilenteminatlarıntevdi amaçları dışında kullanılamayacağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile garanti altına alınmıştır.
Teminatlarınüyelereayneniadesiesasolduğundan,yabancıparacinsinden Takasbank'a yatırılan teminatların döviz alım satımına konu edilmesi mümkün olmamaktadır.
İlave olarak, Takasbank'ın net yabancı para pozisyonugerek Bankacılık mevzuatı gerekse de sermaye piyasalarına yönelikgerçekleştirmiş olduğutakas,merkezikarşı taraf veteminat yönetim hizmetlerinin niteliği itibarıyla da belirli sınırlamalara tabidir.
Sonuç olarak,Borsaİstanbul Grubufinansaltablolarınagöre Grubun veGrupşirketlerinin yabancı parapozisyonfazlası bulunmamaktadır.
Bahsi geçenyayınorganındayeralan haberdeyalnızca yabancıpara cinsindenvarlıklardikkatealınarakyabancı paracinsindenyükümlülüklerdikkate alınmaksızın kur farkı geliri hesaplanmaya çalışılmış olup, böyle bir hesaplamanın finansal raporlama açısından yanlış olduğu izahtan varestedir.
En temel düzeyde muhasebe bilgisiyle dahi yapılmaması gereken böyle bir analizi haber olarak yayınlamak kötü niyet değilse, en iyimser yorumla bilgisizliktir.
Gerekli ve yeterli araştırmalaryapılmaksızın Borsamızı yıpratmaya yönelik olarak yapılan bu tür asılsız haberlerher şeydenöncebasınahlakına aykırıdır.
Buvebenzeryayınlarlailgili tekzipbaştaolmak üzere gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
"

Etiketler: